กศน.อำเภอเชียงม่วน เปิดให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการลงทะเบียนรับการเยียวยา ตามนโยบายของรัฐบาล

ตามที่ สำนักงาน กศน. แจ้งว่า รัฐบาลได้กำหนดมาตรการการเยียวยาแก่ลูกจ้างของสถานประกอบการ หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 5,000 บาท ต่อคนในระยะเวลา 3 เดือน โดยกำหนดให้เรามีโครงการ เราไม่ทิ้งกัน และได้ให้ผุ้รับผลกระทบลงทะเบียนได้ในเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพื่อสมัครขอรับการเยียวยาดังกล่าว นั้น

สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา จึงได้แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการให้ความสวยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและร่วมชับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล โดยให้ กศน.อำเภอในสังกัดจัดบุคลากรวันละ 3 คน ช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบฯ ในการลงทะเบียนรับการเยียวยาตามมาตรการดังกล่าว ทางเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ณ สถานศึกษาในสังกัด ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด และคำนึงถึงควมปลอดภัยเป็นสำคัญ…

กศน.อำเภอเชียงม่วน จึงเปิดให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการลงทะเบียนตามโครงการดังกล่าว โดยประชาชนที่มาใช้บริการต้องปฏิบัติตน ดังนี้

 1. ผ่านการคัดกรอกโดยการวัดอุณภูมิร่างกาย ไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส
 2. สวมใส่หน้ากากอนามัย
 3. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล
 4. เตรียมหลักฐานเอกสารให้พร้อม
  – บัตรประจำตัวประชาชน
  – สมุดบัญชีธนาคาร หรือหมายเลขบัญชีธนาคาร
 5. ตอบคำถามข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ
 6. โทรศัพท์มือถือ (สามารถรับข้อความ (SMS) ได้)
 7. บัญชีอีเมล (ถ้ามี)

โดย กศน.อำเภอเชียงม่วน เปิดให้บริการ ตั้งอต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ