การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (หลักสูตร 30 ชม.ขึ้นไป )

กศน.ตำบลบ้านมาง ได้ดำเนินการฝึกอบรมการจัดการศึกษาต่อเนื่องวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรวิชาช่างล้างอัดฉีด(คาร์แคร์) จำนวน  40  ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่  8  มีนาคม พ.ศ. 2563 สถานที่จัด ณ กศน.ตำบลบ้านมาง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา  มีผู้เข้าอบรม จำนวน 16 คน โดยมีนายหวัด  มูลศรี  เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสนใจ และตั้งใจเรียนเป็นอย่างดี