การนิเทศ/ติดตามกลุ่มวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น กลุ่ม การจักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก บ้านป่าแขม หมู่ 4 ตำบลบ้านมาง

วันที่ 1 เมษายน 2563 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผอ.กศน.อำเภอปง รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอเชียงม่วน    มอบหมายให้นายพิภพ ทรายคำ ครู กศนตำบลบ้านมาง ดำเนินการนิเทศติดตามกลุ่มวิชาชีพระยะสั้นวิชาการสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก  ณ บ้านป่าแขม หมู่ 4 ตำบลบ้านมาง โดยมีนางสุพัฒน์ มูลศรี ประธานกลุ่มการจักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก โดยมีสมาชิกกลุ่มจำนวน 15 คน ซึ่งสมาชิกแต่ละคนจะมาเอาเส้นพลาสติกจากประธานกลุ่มนำกลับไปทำที่บ้าน เมื่อทำเสร็จก็จะนำผลิตภัณฑ์มารวบรวมที่กลุ่ม เพื่อที่จะนำไปจำหน่ายต่อไป