การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

วันที่  7  มกราคม  2563 กศน.ตำบลบ้านมาง ได้ดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การดูแลสุขภาวะในชุมชน ณ ศูนย์ทอผ้าไทลื้อบ้านทุ่งมอก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 25 คน โดยมีนายเกษมสันต์ ช่างสาร ผู้ใหญ่บ้านบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 11 ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการ