การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (หลักสูตรไม่เกิน 30 ชม.)

กศน.ตำบลบ้านมาง ได้ดำเนินการฝึกอบรมการจัดการศึกษาต่อเนื่องกลุ่มสนใจ วิชาช่างปูน (การก่ออิฐ–ฉาบปูน) จำนวน  20  ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 7 ถึงวันที่ 13  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  มีผู้เรียนจำนวน 8 คน โดยมีนายสุนทร  เมืองแก่น  เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้เป็นอย่างดี สถานที่จัด กศน.ตำบลบ้านมาง  อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา