จัดอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น (รูปแบบชั้นเรียน)วิชา การสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก หลักสูตร 40 ชั่วโมง

กศน.ตำบลบ้านมาง สังกัด กศน.อำเภอเชียงม่วน ดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่อง อบรมหลักสูตรระยะสั้น (รูปแบบชั้นเรียน) วิชาการสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก จำนวน 40 ชั่วโมง ให้กับประชาชนตำบลบ้านมางอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ณ กศน.ตำบลบ้านมาง  หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ระหว่าง วันที่ 5 ถึงวันที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. มีผู้เรียน 15 คน โดยมีนางสุพัฒน์ มูลศรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยนายรัฐวัฒ นุธรรม ผอ.กศน.อำเภอปง รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอเชียงม่วน   มอบหมายให้นายพิภพ ทรายคำ ครู กศนตำบลบ้านมาง เข้าร่วมนิเทศติดตามการจัดอบรมดังกล่าวฯตามวันเวลา ที่กำหนดเพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อไป