จัดอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หนึ่งอำเภอ หนึ่งอาชีพ(รูปแบบชั้นเรียน) วิชา เทคนิคการเพาะเห็ดนางฟ้า-นางรมให้มีคุณภาพดี หลักสูตร 40 ชั่วโมง

กศน.ตำบลบ้านมาง สังกัด กศน.อำเภอเชียงม่วน ดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่อง อบรมหลักสูตรระยะสั้น (รูปแบบชั้นเรียน) วิชาเทคนิคการเพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม ให้มีคุณภาพดี จำนวน 40 ชั่วโมง ให้กับประชาชนตำบลบ้านมางอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ณ กศน.ตำบลบ้านมาง  หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ระหว่าง วันที่ 13 ถึงวันที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. มีผู้เรียน 15 คน โดยมี    นางนันทา มูลศรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยนายรัฐวัฒ นุธรรม ผอ.กศน.อำเภอปง รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้นายพิภพ ทรายคำ ครู กศนตำบลบ้านมาง เข้าร่วมนิเทศติดตามการจัดอบรมดังกล่าวฯตามวันเวลา  ที่กำหนดเพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อไป