บุคลากร

นายรัฐวัฒ นุธรรม
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง รักษาการ
ในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอเชียงม่วน

นางภานิษา เชื้อเมืองพาน
ครู ผู้ช่วย

นายอุดร คำบุญเรือง
หัวหน้า กศน.ตำบลบ้านมาง

นายพิภพ ทรายคำ
ครู กศน.ตำบลบ้านมาง