ประวัติ กศน.ตำบลบ้านมาง

ข้อมูลพื้นฐาน กศน.ตำบลบ้านมาง ตั้งอยู่อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเก่า บริเวณภายในโรงเรียนบ้านป่าแขมใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านมาง    เภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา

สังกัด    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขียงม่วน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

     ประวัติของ กศน.ตำบลบ้านมาง  (ความเป็นมา /วันที่ก่อตั้ง )

                 แต่เดิมศูนย์การเรียนชุมชน อบต.บ้านมาง  ตั้งอยู่ภายในอาคารหอประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง ซึ่งใช้จัดกระบวนการเรียนการสอนตั้งแต่  ปีงบประมาณ 2542 เป็นต้นมา    เมื่อปีงบประมาณ 2552  ซึ่งขณะนั้น นางเพ็ญทิพย์  ประภาวดี  ณ พัทลุง  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเชียงม่วน  ได้ประสานขอความอนุเคราะห์ขอปรับปรุงใช้อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแขมใต้หลังเก่า ซึ่งตั้งอยู่บริเวณภายในโรงเรียนบ้านป่าแขมใต้ หมู่ 4  ตำบลบ้านมาง  โดยใช้งบจากการจัดผ้าป่าสามัคคีจาก ศิษย์เก่า กศน.เพื่อใช้เป็นอาคารในการจัดการเรียนการสอนและให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านมาง ตั่งแต่นั้นเป็นต้นมา 
“ กศน. ตำบลบ้านมาง ” มีครูศูนย์การเรียนชุมชน อบต.บ้านมาง   คนแรกคือ  น.ส.ญาดานาฏ  ไชยลังกา  คนที่สองคือ นายอุดร  คำบุญเรือง  ได้มีคำสั่งจากผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงม่วน   แต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในศูนย์การเรียนชุมชน อบต.บ้านมาง  มาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2550  จนกระทั่งถึงวันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2552  ต่อมา  สำนักงาน กศน. ได้มอบนโยบายให้สำนักงาน กศน.จังหวัด ดำเนินการจัดให้มี  กศน.ตำบล    ตามมติของคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่   18  สิงหาคม  2552  มอบนโยบายปรับตำแหน่ง ให้ครูศูนย์การเรียนชุมชนเป็น หัวหน้า กศน.ตำบล โดยเริ่มบังคับใช้เมื่อวันที่  1 ตุลาคม  2552  นายอุดร   คำบุญเรือง  ปฏิบัติงานในตำแหน่ง หัวหน้า กศน.ตำบ้านมาง มาจนถึงปัจจุบัน  และได้ มีนางสาวสุวิชาดา  มั่งมูล   มาบรรจุเป็น   ครู กศน.ตำบลบ้านมาง   ตั้งแต่วัน 8 ธันวาคม  พ.ศ. 2552  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 และได้ย้ายไปเป็นครูตำบลเชียงม่วน และต่อมาปีงบประมาณ 2561 มีนายพิภพ ทรายคำ มาเป็นครู กศน.ตำบลบ้านมาง จนถึงปัจจุบัน โดยมีนางจารุณี  แก้วประภา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงม่วน ตั้งแต่  1 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2563 ปัจจุบันนายรัฐวัฒน์ นุธรรม ผู้อำนวย กศน.อำเภอปงรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน ตั่งแต่วันที่ 17 มกราคม 2563 มาจนถึงปัจจุบัน