ประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 /2563 สังกัด กศน.อำเภอเชียงม่วน

วันพฤหัสบดี ที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ สมัคร นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน ประธานกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอเชียงม่วน เป็นประธานประเมินพนักงานราชการ ในตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน และครูผู้สอนคนพิการ 7 รายมีนายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง รักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวการ กศน.อำเภอเชียงม่วน และนายคำรณ มูลศรี ข้าราชการบำนาญนางภานิษา เชื้อเมืองพาน ครูผู้ช่วย ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้รูปแบบการประเมินมีทั้งรูปเอกสารและผ่านสื่อมัลติมีเดีย ผ่านวีดีโอ Video Conference (วิดีโอคอนเฟอเรนซ์) โปรแกรม Zoom เพื่อให้ครูและบุคลากรในสังกัดได้ฝึกใช้โปรแกรมการประชุมออนไลน์ ให้รู้ถึงปัญหาเพื่อจะนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ต่อไป…

ปิติพล วงศ์กะโซ่ /ข่าว
สิทธิศักดิ์ กาหลง /ภาพ