หลักสูตรพัฒนาอาชีพ (1 อำเภอ1 อาชีพ)

กศน.ตำบลบ้านมาง ได้ดำเนินการฝึกอบรมการจัดการศึกษาต่อเนื่องวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรวิชาการนวดเพื่อสุขภาพ จำนวน   40  ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2563  มีผู้เข้าอบรม จำนวน 16 คน โดยมีนางอนงค์  มูลศรี  เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ สถานที่จัด ณ กศน.ตำบลบ้านมาง  อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ผู้เรียนให้ความสนใจในการเรียนรู้เป็นอย่างดี