อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลบ้านมาง

นางประนอม มูลศรี
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน

นายคำรณ มูลศรี
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน

นางอนงค เมฆขุนทด
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน