โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการพัฒนาเว๊บไชต์และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ กศน.อำเภอเชียงม่วน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันจันทร์ ที่ 13 เมษายน 2563 คณะครูบุคลากร กศน.อำเภอเชียงม่วน จัดอบรมพัฒนาเว๊บไชต์และพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ โดยคุณครูปิติพล วงค์กะโซ่ เป็นวิทยากรผู้สอน

นายอุดร คำบุญเรือง ภาพ/ข่าว